CACIB Nürnberg - Basset Hound

 

Rüden - Veteranenklasse:

Aron Sfora Wuja Kryzycha - 1. Platz

B.: E.u.P. Kandora

 

Rüden - Jugendklasse:

Eberhard-Hermann v. Seligenporten - SG1

B.: S. Ertugrul

 

Rüden - Championklasse:

Grasshopper’s Zoilo - V1, VDH-CHA, CAC, CACIB, BOB

Z.: U. Wackermann, B: M.Wutz

 

Rüden - Gebrauchshundeklasse:

Robin Lady Barnett’s - SG1

B.: M. Prenosilova

 

Hündinnen - Jugendklasse:

Happy Walker Spice Girl - SG1

Z.u.B.: M. Nussbaum

 

Hündinnen - Zwischenklasse:

Happy Walker Samba Dancer - SG1

Z.u.B.: M. Nussabum

 

Hündinnen - Gebrauchshundeklasse:

Rita Lady Barnett’s - V1, VDH-CHA, CAC, CACIB

B.: L. Zitova

 

Hündinnen - Offene Klasse:

Bling-Bling Birdie v.d. Waldelfen - V1, VDH-CHA, CAC, CACIB, BOB

Z.u.B.: S.u.M. Werner

Donna Klara v. Seligenporten - V2, R-VDH-CHA

Z.u.B.: E.u.P. Kandora